Aktualno

Aktualno 28.12.2022.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu ( N.N. br.: 154/2022)

Aktualno 26.05.2022.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša ( N.N. br.: 120/2022)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radne opreme ( N.N. br.: 120/2022)

Aktualno 26.05.2022.
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ( N.N. br.: 58/2022)

Aktualno 24.12.2021.
Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita ( N.N. br.: 142/2021)

Aktualno 30.06.2021.
Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodimaničkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu ( N.N. br.: 73/2021)

Aktualno 29.04.2021.
Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu: http://uznr.mrms.hr/obiljezen-nacionalni-dan-zastite-na-radu/

Aktualno 20.01.2021.
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme ( N.N. br.: 05/2021)

Aktualno 04.01.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima ( N.N. br.: 01/2021)

Aktualno 23.11.2020.
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu ( N.N. br.: 129/2020)

Aktualno 25.09.2020.
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( N.N. br.: 105/2020)

Aktualno 31.12.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika ( N.N. br.: 129/19)

Aktualno 10.12.2019.
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ( N.N. br.: 126/19)

Aktualno 07.05.2019.
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ( N.N. br.: 50/19)

Aktualno 24.10.2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu ( N.N. br.: 94/18)

Aktualno 25.05.2018 Novi Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima ( NN br.:48/18).

Aktualno 22.12.2017 
Nova izmjena Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada ( NN br.:12/14., 149/14. i 53/17).
Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376